ข้อตกลงในการใช้บริการ HR Say
HR Say (“HR Say”) เป็นระบบที่สร้างขึ้นโดย บริษัท ซูเปอร์ รีวิว จำกัด (“บริษัท”) ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างพื้นที่ให้ องค์กรหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ในฐานะผู้ให้ข้อมูล (“ผู้ให้ข้อมูล”) เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพ แวดล้อมการทำงาน กิจกรรม หรือสวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรหรือบริษัทของท่านได้จัดให้แก่พนักงานภายในองค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหางานของผู้ที่กำลังหางานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ในการดำเนินการระบบ HR Say ผู้ให้ข้อมูลตกลงและยินยอมรับทราบว่าทางบริษัท โดยผ่านระบบ HR Say เป็นเพียง ผู้ดำเนินการเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้ส่งเข้ามาในระบบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ สภาพการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รูปภาพ ข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวรวมถึงสื่อต่างๆ (“เนื้อหาการรีวิว”) โดยทางบริษัทไม่มีกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และไม่มีหน้าที่ในการยืนยันรับประกันความ ถูกต้องและน่าเชื่อถือของเนื้อหาการรีวิวดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อผู้ให้ข้อมูลส่งเนื้อหาการรีวิวเข้ามาในระบบ HR Say ให้ถือว่า ผู้ให้ข้อมูลตกลงให้ทางบริษัทมีสิทธิใช้เนื้อหาการรีวิวดังกล่าวได้อย่างอิสระ โดยไม่มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ ผู้ให้ข้อมูล
ในการนำเสนอและเผยแพร่เนื้อหาการรีวิวผ่านระบบ HR Say ผู้ให้ข้อมูลตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้รับผิด ชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อทุกเนื้อหาการรีวิวที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ส่งเข้ามาในระบบ HR Say รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง แม่นยำและครบถ้วนของเนื้อหาการรีวิวที่อาจสร้างความเสียหายหรืออาจสร้างความเข้าใจผิดแก่บุคคลภายนอกได้ ไม่ว่า ในลักษณะใด

ข้อตกลงในการนำเสนอเนื้อหาการรีวิวสำหรับผู้ให้ข้อมูล
ด้วยการลงทะเบียนใช้ระบบ HR Say บริษัทจะถือว่า ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการนำเสนอ เนื้อหาการรีวิว ตามที่บริษัทกำหนดไว้และอาจแก้ไขตามแต่ระยะเวลาทุกประการ โดยเป็นการตกลงยินยอมที่ไม่สามารถ เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงได้
ในการที่บริษัทดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาการรีวิวของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลตกลงยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ เพียงเป็นที่สุดที่จะพิจารณา ไม่เผยแพร่เนื้อหาการรีวิว ที่ทางบริษัทพิจารณาด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่า ไม่สอด คล้องกับข้อตกลงในการนำเสนอเนื้อหาการรีวิวที่ระบุไว้ หรือไม่สอดคล้องกับขอบเขตวัตถุประสงค์ในการสร้าง HR Say รวมถึงอาจมีแนวโน้มสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้ให้ข้อมูลอื่นของบริษัทในระบบ HR Say และในกรณีดังกล่าว บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะลบการเนื้อหาการรีวิวที่ไม่สอดคล้องได้ในภายหลัง โดยผู้ให้ข้อมูลสละสิทธิที่จะโต้แย้งในกรณีการใช้สิทธิ ดังกล่าวของบริษัท

เงื่อนไขในการนำเสนอเนื้อหาการรีวิวผ่านระบบ HR Say มีดังนี้
1. ห้ามใช้ภาษาหยาบคาย คำพูดส่อเสียด ดูหมิ่น และไม่เหมาะสม
ก. ในการนำเสนอเนื้อหาการรีวิว ผู้ให้ข้อมูลต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช้ภาษาหยาบคาย คำพูดส่อเสียด ดูหมิ่น หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แสดงการคุกคาม ข่มขู่ ว่าจะใช้ความรุนแรง มีอคติทางเพศ ก้าวร้าว หรือ แสดงความเกลียดชัง โจมตีผู้อื่น ปลุกปั่น หลอกลวง
ข. ผู้ให้ข้อมูลต้องไม่นำเสนอเนื้อหาการรีวิว ซึ่งอาจก่อให้เกิด สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำความผิดทางอาญา การก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง การฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่น หรือทำให้เกิด ความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ว่าในลักษณะใด
ค. เนื่องจาก HR Say มีจุดประสงค์นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลในด้านที่ดีโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทุกฝ่าย หากบริษัทพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวเห็นว่า เนื้อหาการรีวิวใดเป็นการให้ข้อมูลใน“ทางลบ” อย่างรุน แรง และอาจจะส่งผลเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงต่อ พนักงานภายใต้สังกัดของ ผู้ให้ข้อมูลที่อาจได้ให้นำเสนอเนื้อหาการรีวิว เกี่ยวข้องกับการทำงานบริษัทของผู้ให้ข้อมูลในอื่นของบริษัท (โดยเฉพาะในระบบ You Say) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนไปยังผู้ให้ข้อมูลและงดการเผยแพร่ เนื้อหาการรีวิวดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ให้ข้อมูลยืนยันที่จะเผยแพร่เนื้อหาการรีวิวในแง่ลบดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูล ดังกล่าวต้องปกป้องและชดเชยให้แก่บริษัท กรณีเกิดการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากบุคคลใดๆ ที่ได้รับผล กระทบอันเกิดจากการเผยแพร่เนื้อหาการรีวิวของ ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว
2. ต้องให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่อคติ และสามารถพิสูจน์ได้จริง
ผู้ให้ข้อมูล ต้องนำเสนอเนื้อหาการรีวิว เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานในองค์กรของผู้ให้ข้อมูลโดย ตรงเท่านั้น และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ HR Say ตามที่ระบุไว้ ขอความร่วมมือให้ผู้ให้ข้อมูลให้เนื้อหา การรีวิวอย่างเป็นกลาง โดยปราศจากอคติ ที่สามารถพิสูจน์ได้จริง
3. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
ผู้ให้ข้อมูลต้องไม่นำเสนอเนื้อหาการรีวิว ซึ่งมีเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดต่อบุคคลเจ้าของข้อมูล ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นลักษณะหมิ่นประมาท หรือการไขข่าวแพร่หลาย ไม่ว่าข้อมูลในเนื้อหาการรีวิวดังกล่าว จะเป็น ความจริงหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้กรณีที่เนื้อหาการรีวิวอาจรวมการใช้ภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับหรือการกำกับดูแลของผู้ให้ข้อมูลต้องทำหน้าที่ในการรับประกันการได้สิทธิในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวไปเปิดเผยผ่านช่องทางสาธารณะ ของบริษัทผ่าน HR Say Platform ด้วย โดยผู้ให้ข้อมูลเข้าใจและรับทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดใด ในการตรวจสอบสิทธิดังกล่าว และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเกิดปัญหาโต้แย้งใดๆ บริษัทต้องรับประกันชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท

ข้อตกลงรับผิดของผู้ให้ข้อมูลต่อเนื้อหาการรีวิว
1. ผู้ให้ข้อมูลต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อเนื้อหาการรีวิวของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีการเผยแพร่เนื้อหาการรีวิวด้วยการลงทะเบียนดำเนินการผ่านบัญชีผู้ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล จะถูกถือว่า เป็นการให้ข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด และสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ในฐานะผู้เผยแพร่เนื้อหาการรีวิว บริษัทไม่ต้องรับผิดและไม่มีหน้าที่ในการ ดำเนินการใดๆ ในการตรวจสอบการใช้บัญชีผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว และไม่มีความรับผิดใดๆต่อเนื้อหาการรีวิวทั้งหมด ที่ได้มีการนำระบบและที่บริษัทอาจเปิดเผยและเผยแพร่ผ่านระบบ โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
2. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยการเรียกร้องจากบุคคลภาย นอกใดๆที่อาจได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้ข้อมูลฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงที่กำหนด ไว้ ผู้ให้ข้อมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททันทีที่บริษัทร้องขอบนพื้นฐานเต็มจำนวน (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัด เพียงค่าทนายความ) ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
3. สำหรับคำแนะนำในการให้ข้อมูลเนื้อหาการรีวิวแก่ผู้ให้ข้อมูลที่บริษัทอาจประกาศแจ้งให้แก่ ผู้ให้ข้อมูลนั้น บริษัทเพียงให้เป็นคำแนะนำเท่านั้น โดยเป็นการตัดสินใจใช้สิทธิอย่างอิสระเพียงฝ่ายเดียวของผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลการเนื้อหาการรีวิวตามความต้องการของตนเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ถือว่า บริษัทมีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในการที่ผู้ให้ ข้อมูลนำเสนอเนื้อหาการรีวิวใดๆ เข้ามาในระบบ HR Say

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1. เนื้อหาทั้งปวงของ HR Say รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ เครื่องมือการประเมินคุณสมบัติและความสามารถ ในการชำระหนี้ของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต (HTML) และกรรมสิทธิ์ในสาระอื่นบน HR Say เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้ให้ข้อมูล
2. ผู้ให้ข้อมูลต้องไม่ทำ และ/หรือจัดหาให้มีบุคคลอื่นทำการคัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน หรือร่วมในการขายหรือการโอน หรือการเสนอขาย สร้างผลงาน ต่อยอด หรือแสวงหาประโยชน์ในวิถีทางใดๆ จากเนื้อหาบน HR Say ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
3. ผู้ให้ข้อมูลอนุญาตให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ นำชื่อกิจการ ชื่อบริษัท และ/หรือ โลโก้ของกิจการของผู้ให้ข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเป็นลูกค้าผู้ให้ข้อมูลของบริษัท และผู้ให้ข้อมูลตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของเนื้อหาการนำเสนอการรีวิวของผู้ให้ข้อมูลผ่าน HR Say ได้ และผู้ให้ข้อมูลตกลงและยอมรับว่า ความยินยอมดังกล่าวมีผลอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการให้บริการแล้วก็ตาม
4. ส่วนของข้อมูลต่างๆ ที่รวมอยู่ในเนื้อหาการรีวิวที่ผู้ให้ข้อมูลได้นำส่งเข้ามาในระบบของ HR Say แล้วนั้นจะได้รับการบันทึกและเก็บรักษาไว้ในระบบของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลยังคงมีบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะแสดงและนำเสนอเนื้อหาการรีวิวดังกล่าว โดยสอดคล้องกับข้อจำกัดเงื่อนไขระดับการเป็นสมาชิกของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ Basic / Silver / Gold / Platinum ตามที่บริษัทอาจกำหนดเงื่อนไขตามแต่ละระยะเวลา

ข้อจำกัดความรับผิด - หลักการทั่วไป
1. ผู้ให้ข้อมูลต้องไม่ใช้ระบบ HR Say ต้องรับประกันและรับรองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาในการนำเสนอเนื้อหาการรีวิวทั้งหมดที่ผู้ให้ข้อมูลนำส่งเข้าระบบของ HR Say และรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทอันอาจเกิดจากการที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ดำเนินการให้สอดคล้อง กับเงื่อนไขข้อห้ามนี้
2. สำหรับการใช้บริการ HR Say ผู้ให้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการใช้บริการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจสอบพบกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลดำเนินการผิดข้อห้ามที่ระบุไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวออกจากHR Say รวมถึงอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อผู้ให้ข้อมูลและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทราบ 
ก. ห้ามดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือดำเนินการใดนอกจากการใช้บริการที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะภายใต้เงื่อน ไขการใช้บริการนี้ หรือใช้บริการ HR Say เพื่อการดำเนินกิจกรรมใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
ข. ห้ามดำเนินการปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดๆที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นผู้ให้ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด
ค. ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ซึ่งได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของบริษัท
ง. ห้ามถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของ HR Say หรือ คัดลอกส่วนใดๆของ HR Say และ/หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญา เช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอน HR Say ไม่ว่าส่วนใดๆ แก่บุคคลที่สาม
จ. ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของ HR Say หรือของผู้ให้ข้อมูลอื่นได้รับผลกระทบ
ฉ. ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลใด ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล
3. ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจและรับทราบว่า ด้วยรูปแบบและจุดประสงค์การทำงานและให้บริการของ HR Say บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันผลสำเร็จในการใช้ระบบ HR Say ของผู้ให้ข้อมูลว่า จะสามารถตอบจุดประสงค์และความมุ่งหวังใน การจูงใจให้มีผู้สนใจสมัครงานกับผู้ให้ข้อมูลได้มากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท
1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต บริษัท กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทไม่มีความรับผิดในความเสียหาย ไม่ว่าในกรณีหรือลักษณะใดๆต่อผู้ให้ข้อมูลไม่ว่ารายใด สำหรับความเสียหายที่ไม่ใช่ความเสียหายทางตรงอันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยบริษัท โดยเฉพาะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าลักษณะใด
2. บริษัทให้บริการ HR Say และส่วนประกอบทั้งหลายในลักษณะ “ตามที่เป็นและตามที่มี” (As Is Basis) เท่านั้น ดังนั้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด บริษัทปฏิเสธไม่ให้การรับรองและการรับประกัน รวมถึงจะไม่รับผิดทั้งหมดอันเกี่ยวกับ HR Say โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อต่อไปนี้
ก. บริษัทไม่รับประกันว่า HR Say จะสามารถให้บริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ให้ข้อมูลในทุกประการ หรือจะมีคุณสมบัติและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองวัตถุประสงค์เป้าหมายการใช้เฉพาะของแต่ละผู้ให้ข้อมูลได้ทั้งหมด 
ข.  บริษัทไม่รับประกันว่า HR Sayจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำตลอดเวลา โดยปราศจากการสะดุด ความล่าช้า หรือปราศจากช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด รวมถึงบริษัทไม่รับประกันว่า HR Say จะมีความปลอดภัย ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดและตลอดเวลา
3. ผู้ให้ข้อมูลตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ HR Say เพื่อการทำรายการที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือเหตุอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
4. ผู้ให้ข้อมูลยอมรับและตกลงรับทราบว่า HR Say อาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นของบุคคลที่สาม แต่บริษัทไม่ได้ให้การรับรองในเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์ Application หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลจากการใช้บริการของเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น

การยกเลิกสิทธิในการใช้บริการ HR Say
ในกรณีที่บริษัทพบว่า ผู้ให้ข้อมูลรายใดไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ HR Say ตามที่กำหนดไว้ บริษัทอาจใช้สิทธิ ด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของตนในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้ข้อมูลนั้นทันที โดยไม่บอกกล่าว และสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็น รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการ ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายกับผู้ให้ข้อมูลนั้น โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ ใข้สิทธิภายใต้ข้อนี้ ไม่ถือเป็นกรณีที่บริษัทสละที่จะใช้สิทธิดังกล่าว

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการ
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการ HR Say ได้ตลอดระยะเวลา โดยไม่ ต้องบอกกล่าวผู้ให้ข้อมูลล่วงหน้า ทั้งนี้การที่ผู้ให้ข้อมูล ยังคงใช้บริการ HR Say ต่อไป ถือว่า ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ยอมรับ ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วตลอดเวลา

ข้อกำหนดอื่นๆ
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงในการใช้บริการ HR Say นี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือข้อเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ HR Say ต้องระงับโดยกระบวนการร้องเรียนและปรึกษาหารือระหว่างบริษัทแลผู้ให้ข้อมูลก่อน หากไม่สามารถระงับได้จะถูกระงับโดยอนุญาโตตุลาการ หรือด้วยเขตอำนาจเด็ดขาดของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
3. กรณีผู้ให้ข้อมูลพบหรือเชื่อว่า มีการปฏิบัติละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ HR Say โดยบุคคลใดหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลสามารถติดต่อมายังบริษัทได้ แต่ทั้งนี้ การตัดสินใจดำเนินการหรือใช้มาตรการใดๆ ตามการแจ้งดังกล่าว เป็นสิทธิการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวโดยสมบูรณ์ของบริษัท
4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ HR Say แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติ ในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบ ถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดหรือบางส่วนของข้อ กำหนดและเงื่อนไขข้อใดผิดกฎหมายเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้
5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ HR Say ได้จัดทำเป็นภาษาไทย ซึ่งจะเป็นภาษาที่จะบังคับใช้ในการตีความ ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันในประการใดระหว่างฉบับ ภาษาไทยและบทแปลในภาษาอื่น จะถือตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก