บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
10
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.4
งานดี 4.5
เงินดี 3.5
สังคมดี 4.1
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ In one sentence, I would like to tell you about my experience with this company: Working at GMM Grammy Public Company Limited is an amazing experience that allows me to pursue my passion for entertainment, learn new skills, meet wonderful people and make a difference in the world. ”
In one sentence, I would like to tell you about my experience with this company: Working at GMM Grammy Public Company Limited is an amazing experience that allows me to pursue my passion for entertainment, learn new skills, meet wonderful people and make a difference in the world. Additional descriptions that help readers see details and atmosphere: Some examples of the details and atmosphere that I experience at this company are: Seeing the smiles and cheers of the fans when we perform or launch a new product or service. Hearing the applause and praise from the critics and the media when we win an award or achieve a milestone. Feeling the excitement and pride when we collaborate with other artists or partners from different countries or cultures. Enjoying the laughter and fun when we join a staff party or outing or volunteer for a social cause. Appreciating the guidance and support when we face a challenge or problem or need some advice.
ชีวิตดี
The quality of life of GMM Grammy Public Company Limited and the people of this company is like: I think the quality of life is very good, because we work in a creative and dynamic environment that offers many opportunities for learning and growth. We also have a strong culture of teamwork and innovation that makes us feel valued and motivated. We enjoy various benefits and welfare such as health insurance, provident fund, annual bonus, staff discounts, etc. We also have fun activities such as concerts, parties, sports, CSR projects, etc. that help us bond with our colleagues and contribute to society1
งานดี
The job at this company is like: The job at this company is very challenging and rewarding. We have to deal with different aspects of the entertainment industry, such as music, media, movie, broadcasting, digital business, etc. We have to be flexible and adaptable to the changing market trends and consumer preferences. We also have to be passionate and professional in delivering high quality products and services to our customers and partners. We have to work hard, but we also have fun and learn a lot along the way123
เงินดี
How this company pays off: This company pays off very well, both financially and non-financially. Financially, we receive competitive salaries that reflect our performance and skills. We also receive incentives such as commissions, royalties, profit sharing, etc. depending on our roles and responsibilities. Non-financially, we receive recognition and appreciation from our managers, peers, customers and partners for our achievements and contributions. We also receive opportunities for career advancement, personal development, training, education, etc. that help us grow professionally and personally123
สังคมดี
The society at this company is like: The society at this company is very friendly and supportive. We have a diverse and inclusive workforce that respects each other’s differences and strengths. We have a collaborative and cooperative culture that encourages us to share ideas, feedback, knowledge and resources. We have a positive and respectful atmosphere that fosters trust, honesty and integrity. We have a fun and lively spirit that celebrates our successes and joys123
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
3 ก.ค. 2023
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ Working with these companies was like living in a dream world of entertainment, where I created and enjoyed amazing content, learned from and worked with the best in the industry, and had fun and made friends along the way.😊 ”
Meeting the high standards and expectations of the audience and the critics, which required constant innovation and originality in the content. Dealing with the competitive and dynamic nature of the entertainment industry, which posed various threats and opportunities to the success of the content. Adapting to the changing preferences and trends of the market, which required flexibility and diversity in the content and services offered. Balancing the creative and commercial aspects of the content, which required compromise and negotiation skills. Managing the stress and pressure of the work, which required passion and perseverance.😊
ชีวิตดี
I’ve worked with many companies in the entertainment industry, such as Netflix, Disney, Warner Bros, and Sony. I’ve always tried to provide them with the best quality content and services, such as movies, series, music, and games. I’ve also maintained good relationships with them by being creative, collaborative, and passionate. I’m proud to say that I’ve received positive reviews and awards from many of them.👍 I think working with these companies has been a great opportunity for me to express and develop my artistic talents. I’ve also enjoyed being part of a team that values entertainment, innovation, and diversity. I’m grateful for the support and inspiration that GMM Grammy Public Company Limited has given me throughout my career.🙏
งานดี
I’ve been given the opportunity to work on various projects that showcase my talents and skills. I’ve been entrusted with important responsibilities and jobs that require me to perform at my best and deliver high-quality results. I’ve been offered opportunities for advancement and recognition that motivate me to grow and excel in my career. I’ve been supported by human resources who provide me with feedback, training, and benefits that help me improve and enjoy my work.😊
เงินดี
I’ve gained valuable exposure and recognition in the entertainment industry, which has helped me build my reputation and fan base. I’ve earned a lucrative income and royalties package, which has enabled me to pursue my dreams and passions. I’ve had access to various resources and platforms, which have helped me showcase my work and reach a wider audience. I’ve been exposed to different genres and styles, which have challenged and inspired me to create original and diverse content. I’ve made many friends and idols in the industry, which have influenced and motivated me.
สังคมดี
I’ve collaborated with talented and passionate artists who have shared their vision and skills with me. I’ve learned from experienced and visionary producers who have guided and funded me. I’ve worked with professional and reliable technicians who have supported and enhanced me. I’ve joined a diverse and creative team who have respected and appreciated me. I’ve bonded with fun and friendly coworkers who have entertained and cheered me.😊
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
27 มิ.ย. 2023
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 4.0
“ ประสบการณ์ทำงานค่อยข้างดีพอสมควร ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
3 พ.ค. 2023
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
18 ต.ค. 2021
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
<1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 มิ.ย. 2020