SC Group
กลุ่มบริษัทเอสซี หนึ่งในผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ เชิงบูรณาการของประเทศไทย
6
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
สวัสดิการดี ตรวจสุขภาพประจำปี มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ มุมกาแฟฟรีในที่ทำงาน
งานดี
สร้างความเป็นมืออาชีพและผลักดันให้ก้าวหน้าในสายงาน
เงินดี
รายละเอียดผลตอบแทนที่จูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทมอบให้
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทเอสซี เป็นหนึ่งในผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์
เชิงบูรณาการของประเทศไทย ให้บริการด้านการขนส่งปิโตรเลียม
น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ(CNG/NGV)เคมีภัณฑ์ รถยนต์
และสินค้าทั่วไปทั้งทางบกและทางน้ำ โดยมีเครือข่ายการให้บริการ
อย่างครบวงจรของตนเอง อาทิ รถขนส่งสินค้า เรือขนส่งสินค้า
ท่าเร...
วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโลจิสติกส์ และมารีน-ออฟชอร์ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความปลอดภัย และนวัตกรรม
To be one of the logistics and Marine Offshore leaders in Southeast Asia Region which driven by safety and innovation
พันธกิจ
1. ส่งมอบสินค้า และบริการให้กับลูกค้า ด้วยการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม
2. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้มี Multi-Skill ตลอดจนภาวะผู้นำ ควบคุ่กับการมีจรรยาบรรณ และจริยธรรม
3. ปรับปรุงกระบวนการให้มีความยืดหยุ่น กระชับ สอดคล้องกับการเปลี่ย...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การคมนาคมขนส่ง, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ที่อยู่
เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์