บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
3
Review
5
Average


ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
> สัมผัสวิถีการทำงานแบบ New Normal ตอบสนองนโยบาย Work From Home โดย GCL เปิดกว้างให้ทำงานได้จากที่บ้าน ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
> สร้างประสบการณ์ใหม่ในการทำงานด้วย Smart Office
> ดูแลพนักงานด้วยหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทยและหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อดูแลสิทธิแรงงาน สวัสดิการ และสภาพการทำงาน รวมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
> จัดทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงานและครอบครัว เพื่อการดูแลที่ครอบคลุมไปถึงคู่ส...
ชีวิตดี
สัมผัสวิถีการทำงานแบบ New Normal ตอบสนองนโยบาย Work From Home
งานดี
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นเลิศ
เงินดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ( Full Logistics Services) ในธุรกิจเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งแต่การให้บริการบรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า บริหารการจัดส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบ...
วิสัยทัศน์
Partner of Choice for Better Logistics Solution in Chemical Industry
พันธกิจ
> มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) มุ่งสู่การเป็น Logistics Flagship ของกลุ่ม GC ผ่านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยระบบที่ทันสมัย มีต้นทุนที่แข่งขันได้
> ลูกค้า (Customer) ส่งมอบบริการที่ครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่เหนือความคาดหวัง
> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีผลประ...
จำนวนพนักงาน
300 - 499 คน
ประเภทธุรกิจ
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ที่อยู่
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์