บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
6
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
EMC มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดสรรสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับประโยชน์ และมีความเป็นอยู่ หรือการดำรงชีวิตที่สอดคล้องในยุคปัจจุบัน ให้ดีขึ้น
งานดี
EMC เชื่อมั่นว่า พนักงานทุกคนมีคุณสมบัติและความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์หรือแสดงผลงานของตัวเองออกมาให้เด่นชัด ซึ่ง EMC ก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ทางความคิด หรือไอเดียต่างๆ บริษัทฯพร้อมจะสนันสนุนอย่างเต็มที่
เงินดี
EMC ต้องการให้ พนักงาน มีแรงและกำลังใจในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นการตอบแทนผลงานให้กับพนักงานได้อย่างเต็มที่
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง และ การวางระบบไฟฟ้าเครื่องกลในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และ งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และ เครื่องกล โดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอา...
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยที่ส่งมอบผลงานในระดับมาตรฐานสากลภายใต้แนวความคิดการสร้างความยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยเพื่อสังคมคุณภาพ และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนแวดล้อมโครงการให้เติบโตไปพร้อ...
พันธกิจ
สร้างสรรค์-พัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนนวัตกรรมการก่อสาร้างที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในการส่งมอบผลงานและบริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่โปร่งใส่ มีประสิทธิผลสูงสุดและสามา...
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่
เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์