บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
43
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
เบทาโกรต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึงสำหรับพนักงานทุกระดับ
งานดี
หัวใจการทำงานที่เบทาโกรคือ การทำงานด้วยความเข้าใจ รู้ลึกรู้จริง มีเหตุผล ซื่อสัตย์ ใส่ใจ รับฟังผู้อื่น กล้าคิดกล้าทำ และยึดมั่นในคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานมีความรู้ เติบโตก้าวหน้า ทำงานเป็นทีมด้วยความสนุกและความภาคภูมิใจ
เงินดี
เบทาโกรอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ซึ่งอาหารถือว่าเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์ การร่วมงานกับเราถือว่าชีวิตมั่นคงในด้านรายได้ที่แน่นอน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
เครือเบทาโกร คือกลุ่มบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากการผลิตอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขยายไปสู่การผลิตและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตอาหาร จนถึงการบริการช่องทางการจัดจำ...
วิสัยทัศน์
เครือเบทาโกรต้องการช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยที่มากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม
พันธกิจ
เราเชื่อว่าประชาชนต้องมีทางเลือก และสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยที่มากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม เพราะสิ่งนี้ เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต และเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราต้องทำงานร่วมกันอย่างหนัก เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของเรา
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, สินค้าอุปโภค/บริโภค
ที่อยู่
เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์