นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการ YOU SAY/HR SAY

บริษัท ซูเปอร์ รีวิว จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเป็นพัฒนาแพลตฟอร์ม www.yousayhrsay.com (“แพลตฟอร์ม”) มีจุดประสงค์ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไข ความจำเป็นต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครบัญชีผู้ใช้งานของแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้้บริการ”) ที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อการให้บริการแพลตฟอร์ม ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ

เมื่อผู้ใช้บริการสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YOU SAY หรือ HR SAY ทางบริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด) หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของแพลตฟอร์ม

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านแพลตฟอร์์ม โดยนโยบายนั้นจะถือว่า มีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม 

บริการหลักที่บริษัทจะให้ผ่านแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์ม YOUSAY/HRSAY เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดพื้นที่ให้มีการรีวิวข้อมูล เกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหางานทั้งในมุมของ (1) ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ทำงานหรือเคยทำงานในองค์กรหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่เข้ามาเขียนข้อมูลรีวิว แลกเปลี่ยนบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในบริษัทหรือองค์กรนั้น ด้วยการสมัครใช้บริการ YOU SAY และ (2) ผู้ใช้บริการที่เป็นองค์กรหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่เข้ามาประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการจัดให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ด้วยการสมัครใช้บริการระบบ HR SAY

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า แพลตฟอร์มของบริษัทอาจประกอบไปด้วยลิงก์ที่สามารถนำผู้ใช้บริการออกจากแพลตฟอร์มไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเชื่อมเข้าไปยังเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านได้ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของบริษัทและบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันการเก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่สามในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทอาจมีการประมวลผล ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล เพื่อการให้บริการแพลตฟอร์ม อาจได้เป็นส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ (1) ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ใช้บริการจากการลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการ หรือจากการให้ข้อมูลเพื่อการรีวิว หรือ (2) อาจได้รับจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัดที่ผู้ใช้บริการอาจมีบัญชีผู้ใช้งานและมีจุดประสงค์ใช้บัญชีผู้ใช้บริการเดิมในการใช้บริการ YOU SAY/HR SAY ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผล มีดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งในลักษณะของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดา ที่ใช้ระบบ YOU SAY หรือตัวแทนของนิติบุคคลที่จะเป็นผู้สมัครในนามของผู้ใช้บริการองค์กรหรือบริษัท ที่ใช้ระบบ HR SAY ซึ่งได้แก่ ชื่อนามสกุล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Username และ Password) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น อีเมล เป็นต้น) หรือข้อมูลอื่นๆที่อาจได้รับจากการให้ข้อมูลเพื่อการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมมาในเนื้อหาการรีวิว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความการรีวิวของระบบ YOU SAY ที่อาจสามารถระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูลการรีวิวดังกล่าวได้ หรือกรณีของระบบ HR SAY เนื้อหาการรีวิวอาจรวมถึง รูปภาพหรือวิดีโอ เสียง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ทำการเล่าประสบการณ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง ซึ่งจะมีการส่งข้อมูลให้แพลตฟอร์ม เพื่อรีวิว
3. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Identifiers) ต่าง ๆ ที่จะมีการใช้เมื่อมีการใช้บริการใน แพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล IP Address และการใช้ Cookies เพื่อการติดตามการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
4. ข้อมูลการใช้บริการของแพลตฟอร์มที่บริษัทจะเก็บอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ด้วยระบบอัตโนมัติของบริษัท

ทั้งนี้กรณีที่ผู้ใช้บริการนำส่งข้อมูลของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดเพื่อการใช้บริการของบริษัท บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงรับประกันให้แก่บริษัทโดยสมบูรณ์แล้วว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาดังกล่าว โดยเฉพาะได้แจ้ง หรือขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้ว และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอาจได้รับการเปิดเผย และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นสาธารณะ หากมีข้อร้องเรียนหรือเรียกร้องใดๆ จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบในการชดเชยและชดใช้ให้แก่บริษัทโดยสมบูรณ์ โดยบริษัทรับประกันว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นของผู้ใช้บริการและบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการยืนยันตัวตน และตรวจสอบสิทธิในการใช้บริการของผู้ใช้บริการต่างๆ และเพื่อการติดต่อผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกและผู้ใช้บริการของบริษัท
2. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทให้ดีขึ้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บและใช้ข้อมูลการใช้บริการและทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของท่าน ด้วยจุดประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นรายบุคคลและในภาพรวมได้มากขึ้น
3. เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการในการตอบคำถาม ให้ข้อมูล บริหารจัดการข้อร้องเรียนหรือคำติชม ความเห็นต่างๆ และเพื่อการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในกรณีอาจมีการโต้แย้งหรือกรณีร้องเรียนสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายระหว่างบริษัทและผู้ใข้บริการ หรือระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้บริการและบุคคลอื่นที่อาจมีการร้องเรียนมายังบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรวบรวม ไว้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงมีฐานะเป็นผู้ใช้งานของแพลตฟอร์ม และตลอดระยะเวลาที่อาจจำเป็นสำหรับการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายที่บริษัทอาจมีต่อท่าน อย่างน้อยตามอายุความกรณีปกติ  

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก ให้มีเพียงเท่าที่จำเป็นและหลีกเลี่ยง การเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้บริการโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณี บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณี ดังนี้

1. เนื้อหาการรีวิวซึ่งอาจประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับการประมวลผลเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะบนแพลตฟอร์ม YOU SAY/HR SAY เพื่อวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยน โดยข้อมูลเนื้อหาการรีวิวดังกล่าวอาจได้รับการเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของบริษัทในเครือของบริษัท ได้แก่ JOBTOPGUN ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สนใจสมัครงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาการรีวิวได้
2. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท เนื่องจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว
3. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการที่มีคำสั่ง หรือคำพิพากษาดังกล่าว หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
4. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานในการให้บริการบนแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ได้รับข้อมูลดังกล่าว ต้องใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยู่ในระดับและมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทใช้และระบุไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ และจะเป็นการเปิดเผยแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบเท่านั้น (need-to-know basis)

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทประมวลผล โดยบริษัทรับประกันดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ กรณีเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ และในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านรับทราบ พร้อมกับแนวทางการเยียวยา โดยไม่ชักช้า

สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทตกลงรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่ สามารถอ่านหรือใช้ งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูล นั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือทำลาย หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น หรือสิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่าน ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล กรณีที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องการติดต่อบริษัทเพื่อการสอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ซูเปอร์ รีวิว จำกัด 172/2 ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์: 02-853-6999 Email: [email protected]