สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED เป็นสถาบันในเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
2
Review
5
Average


ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
สถาบันมีภารกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจSME ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ การประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และการเชื่้อมโยงในระดับสากล รวมถึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม หากท่านต้องการยกระดับองค์ความรู้ของตัวเอง เพื่อต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต สถาบันเราสามารถตอบโจทย์ท่านได้
ชีวิตดี
เราต้องการให้คนในสถาบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนของบริษัทอื่น เพราะเราคิดอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นคนสำคัญ ต้องดูแลให้ดี
งานดี
งานของเราเป็นงานที่ท้าทาย ที่นี่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีเวทีแสดงความสามารถ มีโอกาสเป็นผู้รับผิดชอบงานสำคัญๆ และเป็นงานที่เห็นโอกาสก้าวหน้า ประสบการณ์ที่นี่สามารถต่อยอดไปในอนาคตได้
เงินดี
สำหรับที่นี่ไม่เกี่ยวว่าทำงานมาแล้วกี่ปี ถ้าผลงานของเราดีและเป็นที่ยอมรับการเพิ่มเงินเดือนและการเลื่อนตำแหน่งไม่ใช่เรื่องยาก
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันฯมีภารกิจหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านการตลาด การผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าสู่เป...
วิสัยทัศน์
ธุรกิจ SMEs สามารถเชื่อมโยงกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืน
พันธกิจ
สถาบัน "เป็นเครื่องมือสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อมโยงธุรกิจให้ SMEs แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืน"

จำนวนพนักงาน
50 - 99 คน
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการ, กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ที่อยู่
เขตคลองหลวง, ปทุมธานี
เว็บไซต์