บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความประทับใจแห่งเอเชีย | Asia’s Boutique Airline
9
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เป็นบริษัทฯ ที่มีอายุยาวนานมากกว่า 50 ปี พวกเราได้ร่วมกันสร้างครอบครัวนี้ด้วยกันมา
จนเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคง พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่พร้อมจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ในทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนต่อไป

วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอัตลักษณ์ของครอบครัวบางกอกแอร์เวย์สได้หล่อหลอมให้พวกเรายืนหยัดได้จนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับ Core Values (4Cs) ที่ทำให้พวกเราชาวบางกอกแอร์เวยส์ทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพ

...
ชีวิตดี
“ความปลอดภัย และความสุขในการทำงานของพนักงานคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ”
งานดี
“พนักงานทุกคน มีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพของตนเอง เพราะพนักงานทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร”
เงินดี
“การเงินที่ดี มาพร้อมกับการบริหารเงินที่ดี"
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Employee's Photo
15
Post
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สก่อตั้งโดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ โดยธุรกิจสายการบินได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2511 เริ่มจากการจัดตั้งเป็นแผนกการบินของ บริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด ซึ่งมีนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นเจ้าของ หลังจากนั้น ในปี 2527 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท สหกลแอร์ จำกัด ขึ้น เพื่อรับโ...
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย | To be the leading airline in Asia
พันธกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย โดยมีพันธกิจในการดำเนินงาน ดังนี้
1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามและรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลในการปฏิบัติการทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดิน
2. มุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่มีส่วนได้ส...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
สายการบิน
ที่อยู่
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์