บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10
รีวิวจากพนักงาน
3.5
คะแนน
Dream Company
1 YOU SAY Flower of hearts
ดี

ชีวิตดี
Synnex ส่งเสริมให้พนักงานงานมี Work-Life Balance มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสุขในการทำงาน
งานดี
มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน รวมถึงการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การให้โอกาสแสดงออกและรับฟังความคิดข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ความร่วมมือกันในการทำงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
เงินดี
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับควาามรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม ยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนําระดับโลกหลากหลายประเภทมาก...
วิสัยทัศน์
“ซินเน็ค มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของไทย พัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
มุ่งมั่นสร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
มุ่งมั่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยี...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์
ที่อยู่
เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์