บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
6
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
“The way we DEAL”
ค่านิยมองค์กรที่บริษัทฯ ยึดถือและถ่ายทอดให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันและเป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อการเติบโตในอนาคต

D-Development (พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง)
มุ่งสร้างความโดดเด่นในการทำงานอย่างมีคุณภาพ เปิดใจเรียนรู้ โดยการพัฒนาขีดความสามารถและระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้ได้ผลสำเร็จในเป้าหมายขององค์กร

E-Endurance (ทุ่มเทสู่เป้าหมาย)
มุ่งมั่นทุ่มเทสู่เป้าหมายอย่างมี Passion มีความอดทนพยายามไม่ย่อท้อและไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากและอุปสร...
ชีวิตดี
งานดี
เราเชื่อว่าเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่แค่การก่อสร้างตึกที่สูงที่สุด หากแต่อยู่ที่การสร้างสิ่งที่ดีที่สุด ผ่านการสรรสร้างจากสิ่งที่ไม่มี ให้มีขึ้นในสังคมเพราะการสร้างและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้สังคมคือหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเรา
เงินดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2524 โดย นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภค และการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน น...
วิสัยทัศน์
เราจะมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู้ความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นแนวหน้า
พันธกิจ
1.ระดมความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง
2.สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของบุคลากร
3.ค้นหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานที่ทันต่อความเคลื่อนไหวของโลก
4.สร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้าและแสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายความแข็งแกร่งขององค์กร
5.ผลิตผลงานที่เปี่ยมด้ว...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์