บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
7
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
"ด้วยความมุ่งมั่นมากว่า 30 ปี เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีคุณภาพ"

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือจีเอฟพีที ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มบริษัทเครือที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่เนื้อ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารวัว อาหารปลา อาหารกบ อาหารกุ้ง อาหารแพะ อาหารนกกระทา อา...
ชีวิตดี
เราเข้าใจว่าความสะดวกสบายและความพึงพอใจในการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง
งานดี
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน
เงินดี
บริษัทของเราไม่เพียงแต่มีโอกาสการทำงานที่ดี แต่ยังมีสวัสดิการที่มั่นคงต่อพนักงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือจีเอฟพีที ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มบริษัทเครือที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่เนื้อ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อาหา...
วิสัยทัศน์
ความมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากอาหารสัตว์จนถึงผู้บริโภคโดยไม่ลืม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ สังคม
พันธกิจ
- พัฒนาบุคลลากรให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ โดยวัฒนธรรมการถ่ายทอดและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทึกส่วนขององค์กร

- มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างคุ้มค่าและลดความสูญเสีย ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยดำเนิน กิจกรรมเพื่อผลผลิตแบบทุกคนมีส่วนร่วม

- มุ่งเน้นการผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
เกษตรกรรม/ป่าไม้
ที่อยู่
เขตจอมทอง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์