ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เป็นธนาคารที่ให้บริการช่วยเหลือทางการเงินของภาคเกษตรกร จัดตั้งปี 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงการคลัง
25
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ
ชีวิตดี
การมีสวัสดิการดี ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ดี ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวเป็นชีวิตดีมีสุข
งานดี
สนับสนุนให้โอกาสพนักงานได้เข้ารับการอบรม เรียนรู้สร้างเสริมเพื่อนำมาต่อยอดในการทำงาน และส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
เงินดี
การเงินดี เงินเดือนดี โบนัสดี ทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความจงรักภักดี มีความผูกพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์กับองค์กร
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิ...
วิสัยทัศน์
เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท
พันธกิจ
1.เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ครบวงจรและทันสมัย
2.บริหารจัดการทรัพยากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้ของคนในชนบท
4.สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน ให้ความรู้ทางการเงิน เศร...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์