บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
16
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ชีวิตดี
ที่บางจาก เราต่างดูแลกันเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ สิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา คือ “สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต” จึงจัดมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์รอบด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงสวัสดิการทางการเงิน
งานดี
ที่บางจากฯ เราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเสมือนครอบครัว เราหล่อหลอมให้ทุกคนยึดมั่นในการประกอบสัมมาชีพ อย่างมีบรรษัทภิบาลที่ดี พร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อยอดความรู้ความสามารถ ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมคุณภาพ เพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พร้อมก้าวสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ บนบรรยากาศการทำงานที่ทันสมัยและมีความสุข เพื่อเตรียมพร้อมคนเก่งและคนดีให้สามารถพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป
เงินดี
ที่บางจากฯ เราดูแลกันเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเสมอมา คือ การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตไปพร้อมกัน ดังนั้น จึงได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ในรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพใจ รวมไปถึงสวัสดิการทางการเงินอีกด้วย
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมไทย ปัจจุบันดำเนินกิจการครอบคลุม 5 ธุรกิจ...
วิสัยทัศน์
Evolving Greenovation มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วมร่วมและยั่งยืน
พันธกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำและเข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งใ...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์